Szukaj
Close this search box.

System Ochrony Zrzeszenia BPS

Bank Spółdzielczy w Radymnie informuje, że należy do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

System ten to porozumienie, w którym uczestniczą Bank BPS i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze, na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków. Utworzenie w Zrzeszeniu BPS sieci bezpieczeństwa potwierdzone zostało umową z dnia 31 grudnia 2015 r. o ustanowieniu mechanizmów pomocowych i wzajemnym wsparciu wypłacalności. Do czasu utworzenia strony internetowej Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, aktualną listę Uczestników SOZ BPS znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.bankbps.pl w zakładce „O grupie”, „System Ochrony Zrzeszenia BPS”.

Należytą realizację umowy zapewnia Spółdzielnia SOZ BPS, będąca jednostką zarządzającą Systemem Ochrony, poprzez:

wykonywanie audytu wewnętrznego Uczestników,
podejmowanie działań mających na celu kontrolę i ograniczanie ryzyka Uczestników, w oparciu
o odpowiednio i jednakowo zorganizowane mechanizmy monitorowania i klasyfikacji ryzyka,
pomoc w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych oraz udzielanie Uczestnikom pomocy finansowej,
stosowanie wobec Uczestników środków oddziaływania o charakterze prewencyjnym oraz dyscyplinującym.


AUDYT WEWNĘTRZNY
Zadaniem audytu wewnętrznego jest badanie oraz ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności
i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej u Uczestników, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością.

MONITOROWANIE I KONTROLA RYZYKA
Bieżące monitorowanie sytuacji całego Systemu ma na celu zapewnienie skuteczności mechanizmów wczesnego ostrzegania przed nadmiernym ryzykiem podejmowanym przez banki oraz właściwe oddziaływanie na nie.

UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ
Uczestnicy, u których istnieje niebezpieczeństwo utraty płynności lub wypłacalności, mogą skorzystać
z pomocy finansowej udzielonej przez Spółdzielnię SOZ BPS w szczególności w formie pożyczek, gwarancji, poręczeń.

ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA
Działania prewencyjne i dyscyplinujące podejmowane w Systemie mają na celu eliminację działań, które naruszają przepisy prawa oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym u Uczestników, w szczególności
w zakresie płynności i wypłacalności. W przypadku wystąpienia trudności finansowych, u któregokolwiek
z Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zostaje on zobowiązany do wdrożenia działań naprawczych, koordynowanych przez jednostkę zarządzającą Systemem Ochrony.

Ustanowienie w Zrzeszeniu BPS systemu wzajemnych gwarancji udzielenia wsparcia i utrzymywanie wysokiego poziomu środków pomocowych pozwoliło na stworzenie samopomocowej grupy bezpieczeństwa, opartej o najlepsze praktyki spółdzielcze, dysponującej dużym potencjałem rynkowym. Zagregowana suma bilansowa wszystkich Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS przekracza 50 mld zł, a kapitały własne 5 mld zł. Pozycja finansowa Uczestników oraz mechanizmy stworzone wewnątrz Systemu Ochrony: stały monitoring bieżącej sytuacji finansowej, działania prewencyjne i wspomagające oraz gotowość do udzielenia pomocy finansowej zapewniają stabilność finansową Uczestników, dając dodatkowe gwarancje
w zakresie bezpieczeństwa depozytów składanych przez klientów i jednostki samorządów terytorialnych.