Szukaj
Close this search box.

Kwota zwykłego zarządu

Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego

dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnione

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty nieprzekraczające w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku
w 2021 r., kwota ta wyniosła 5.888,80 zł.