ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Banku Spółdzielczego w Radymnie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust.1 Statutu Banku zwołuje się na dzień

27 czerwca 2024 r. (czwartek) 
o godz. 10:00  w lokalu Firmy „ANMAR” w Radymnie przy ul. Lwowska 9


ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 
Banku Spółdzielczego w Radymnie

Porządek obrad przesłany został Przedstawicielom w zaproszeniach.

Informujemy, że warunkiem odbycia Zebrania Przedstawicieli jest osiągnięcie frekwencji przekraczającej 50 % uprawnionych Przedstawicieli.
W przypadku braku frekwencji na poziomie przekraczającym 50% uprawnionych Przedstawicieli, na podstawie § 23 pkt. 4 Statutu Banku, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w kolejnym terminie - tego samego dnia tj. 27 czerwca 2024 r. o godz.10:30 w lokalu Firmy „Anmar”   w Radymnie przy ul. Lwowska 9.
Zgodnie § 23 pkt. 4 Statutu uchwały podjęte na Zebraniu Przedstawicieli zwołanym w kolejnym terminie będą ważne bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu:
-  roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Radymnie za  2023 rok, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok i opinią biegłego rewidenta;
-  sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
-  projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli;
-  protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2023 r.
 są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Radymnie przy ul. Złota Góra 25.

 

                                                                                                                                                       Zarząd Banku Spółdzielczego w Radymnie

© Copyright 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: IT KING